the phenomenon of ecstasy

Brassaï, The phenomenon of ecstasy, 1933. Via.